پاسداران، تقاطع فرمانیه

روی بیلبورد سه گوش دوار، تبلیغ ماست «ایسلندی» کاله، که همیشه اصرار دار...