زندگی را دوست داشت...

زندگی را دوست داشت...
زندگی را دوست داشت. حداقل ، خودش که اینطور فکر میکرد