بکدور یا درب پشتی چیست؟ و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد؟

بکدور یا درب پشتی چیست؟ و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد؟
فراموش کرده ام در را قفل کنم!!! این فکر ترسناک معمولاً وقتی به ذهن شما...