"چالش حال خوبتو با من تقسیم کن"و برندگان تابستان داغ97

"چالش حال خوبتو با من تقسیم کن"و برندگان تابستان داغ97
خیام چه زیبا گفته که:"از آمدن بهار و از رفتن دی،اوراق وجود ما همی گردد...