کار نکن، قسمت دهم: لبخندهایی به پهنای صورت نصیب کسانی است که “کار نکنند”

کار نکن، قسمت دهم: لبخندهایی به پهنای صورت نصیب کسانی است که “کار نکنند”
این لبخند زیبای ارشاد است که مدتهاست “کار نمیکند”، این لبخند و شادی لح...