همپای علی حاتمی به روزگار نو در آمدیم

همپای علی حاتمی به روزگار نو در آمدیم
به مناسبت بیست و ششمین سالگرد سفر ابدی علی حاتمی"...آسمون آبیه همه جا...