اندر بلاد ماهیگیران قلّاب به دست

اندر بلاد ماهیگیران قلّاب به دست
آورده‌اند که خشکسالی کریه‌المنظری در فلان سرزمین وسعت بگرفت. به‌نحوی...