تو پیام رسان ها چه کارهایی رو بکنید و چه کارهایی رو نکنید

تو پیام رسان ها چه کارهایی رو بکنید و چه کارهایی رو نکنید
خیلی از ماها واقعا استفاده درست از پیام رسان ها رو بلد نیستیم. یکی مثل...