شانس قبولی در آزمون IMAT ایتالیا یا درصد موفقیت در پذیرش

شانس قبولی در آزمون IMAT ایتالیا یا درصد موفقیت در پذیرش
آیا حداقل نمره قبولی آزمون آیمت ایتالیا ثابت است؟یکی از مواردی که قبل...