پيشنهاد شير انبه توسط مسافر اسنپ باكس

پيشنهاد شير انبه توسط مسافر اسنپ باكس
حول و حوش ساعت نه و سي دقيقه صبح بود كه اسنپ رو فعال كردم.هنوز چند ثان...