جمعیت اعجاب انگیز! (قسمت اول)

جمعیت اعجاب انگیز! (قسمت اول)
گاهی آدم‌ها ویژگی هایی را از خود نشان می‌دهد که برای من جالب است گفتم...