چرا در دیزی بازه؟ چرا دم خر درازه؟

چرا در دیزی بازه؟ چرا دم خر درازه؟
گیگیلی پیش نوشت:این نوشته ی کارشناسانه ای نیست و یه مقوله ای که خیلی ج...