گذشته‌ درگذشته...

تو مدام از کارهایی که در گذشته انجام ندادی یا آنها را بد انجام داده‌ای...