اجتماعی باشم یا فرد گرا؟

این سوالی هست که هر روز با خودم تکرار می‌کنم و جوابش هم همیشه برای من...