وضع مالیِ بهتر در 31 روز- روز دوم: فروختن اشیا اضافی

وضع مالیِ بهتر در 31 روز- روز دوم: فروختن اشیا اضافی
روز دوم از برنامه‌ی بهبود وضع مالی شامل فروختن اشیا اضافی است.