چرا حیات سیاسی نخست‌وزیر در انگلیس بسیار کوتاه است؟ بریتانیا در آستانه فروپاشی؟!

چرا حیات سیاسی نخست‌وزیر در انگلیس بسیار کوتاه است؟ بریتانیا در آستانه فروپاشی؟!
لیز تراس به عنوان سومین نخست وزیر زن انگلیس که پیشتر در مسیر به قدرت ر...