معرفی کتاب "آشنایی با فلسفۀ ذهن" از دو نویسندۀ ایرانی

معرفی کتاب "آشنایی با فلسفۀ ذهن" از دو نویسندۀ ایرانی
یک جمع‌بندی خوب و مختصر از کتاب ریونزکرافت، "فلسفۀ ذهن، یک راهنمای مقد...