تکیه بر باد مکن...

برای حل این مسأله، نیاز به کمک دارم.از پس این مشکل به تنهایی بر نمی‌آی...