یک فرمول برای قیمت دهی پروژه نرم افزاری در هیاهوی افزایش قیمت ها

یک فرمول برای قیمت دهی پروژه نرم افزاری در هیاهوی افزایش قیمت ها
قمیت دهی در یک پروزه نرم افزاری بیشتر مبتنی بر تجزبه و آزمون خطاست و...