ایمانت چند؟!!

ببخشید اگر روی ایمان قیمت می گذاریم.... این نوشته برای ملموس شدن قضایا...