لبخند با یک مغز اضافه/ فلسفه با طعم خنده

لبخند با یک مغز اضافه/ فلسفه با طعم خنده
هفته نامه جیم. معرفی کتاب لبخند با یک مغز اضافه