چگونه برای 1/3 عمر خود برنامه ریزی می کنیم؟

چگونه برای 1/3 عمر خود برنامه ریزی می کنیم؟
انسانها بطور متوسط 78 سال عمر می کنند که 1/3 این مدت ، معادل 28/5 سال...