کنفرانس توسعه دهندگان مایکروسافت 2019

کنفرانس توسعه دهندگان مایکروسافت 2019
این مطلب بخشهای مهم کنفرانس بیلد ۲۰۱۹ از نگاه من هستند