روزی که فهمیدم زندگی‌ام به یک نخ بسته است

روزی که فهمیدم زندگی‌ام به یک نخ بسته است
توضیح داد که تعداد زیادی تومور در کبد، پانکراس و سینه‌ام دارم و تعدادی...