روزی که فهمیدم زندگی‌ام به مویی بند است

روزی که فهمیدم زندگی‌ام به مویی بند است
روایتی به قلم مت بنک موسس شرکت Mighty Ai درست پیش از مرگش