پلت فرم Sails Js چیست؟

پلت فرم Sails Js چیست؟
پلت فرم Sails Js چیست؟پلت فرم Sails.js یک چارچوب وب برنامه