آیا جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان 99 را می دانید؟

آیا جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان 99 را می دانید؟
بیشتر از 60 درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در دسته حداقل بگیران...