قبل از فشردن کلید «ارسال» یا کلید «پست» بیشتر فکر کنید...

قبل از فشردن کلید «ارسال» یا کلید «پست» بیشتر فکر کنید...
? #محمود_بشاش و یک پست پس از روزها. و البته یک پست خوب، سوالی مهم که خ...