مسخ شخصیت / مسخ واقعیت یا «این غریبه کیه از من چی می‌‎خواد؟»

مسخ شخصیت / مسخ واقعیت یا «این غریبه کیه از من چی می‌‎خواد؟»
ماجرا این‌طوری شروع شد: من به مدت ده روز بیمار بودم. بدون هیچ نشانه و...