مشکلات منِ درونگرا :|

مشکلات منِ درونگرا  :|
آدما وقتی توی یه جمع قرار میگیرن براساس ویژگیهای ذاتی، فرهنگ، اخلاق،...