بیومتریک یکبار مصرف برای پرداخت الکترونیکی (مقاله ترجمه شده)

بیومتریک یکبار مصرف برای پرداخت الکترونیکی (مقاله ترجمه شده)
متن علمی درباره بیومتریک یکبار مصرف برای پرداخت الکترونیکی (دانلود رای...