دستورالعملی برای زنده برگشتن از آن کوچ که باید بروی کشته شوی...

دستورالعملی برای زنده برگشتن از آن کوچ که باید بروی کشته شوی...
در اطراف ما زخم‌هایی وجود دارن که شاید زیاد مشهود نباشن، اما نیازمند...