جوونه نمی تونه!

جوان،منبع با ارزشی که به دلیل بی تدبیری،در حال هدر رفتن است...