کوچینگ (coaching) چیست؟

کوچینگ (coaching) چیست؟
کوچینگ چیست ؟ کوچینگ به معنی مربیگری است اما در ایران وقتی ما کلمه مرب...