[موقرمز]

[موقرمز]
دلم میخواهد تا ابد راجع به این رمان بنویسم، شگفت زده ام کرده است، چون...