این زن ها چگونه تربیت می شوند؟

این زن ها چگونه تربیت می شوند؟
نانسی پلوسی(راست) و مکنزی بزوس (چپ) پرده اول:دیر وقت شب بود که همه رس...