ترجمه ی تجربه! نمی شود نیفتاد اما می شود آرام تر افتاد

ترجمه ی تجربه! نمی شود نیفتاد اما می شود آرام تر افتاد
بالاخره تجربه بگیریم یا نه؟!