بهترین منابع آموزشی برای یادگیری برنامه نویسی

بهترین منابع آموزشی برای یادگیری برنامه نویسی
منابعی عالی برای آموزش برنامه نویسی.