چرا فیلسوفان بدکردار گزینه خوبی برای شناخت فلسفه نیست؟

چرا فیلسوفان بدکردار گزینه خوبی برای شناخت فلسفه نیست؟
⁣⁣درباره کتاب فیلسوفان بدکردار⁣هر فلسفه بزرگ اعتراف بنیانگذار آن و مجم...