شب لعنتی

دلم می خواست سریع تر به خانه برسم ، بطری آبم خالی شده بود و تشنه بودم...