چطوری من اندازه ۱۰۰ ملیون درآمد دارم؟

چطوری من اندازه ۱۰۰ ملیون درآمد دارم؟
این یک خاطره نه چندان زیباست.طبیعیه که چون مهاجرت بالاخره بخش اعظم از...