برکتِ خانه

برکتِ خانه
امام صادق(ع)از جدّ بزرگوارشان آقا امیرالمومنین (ع)نقل میکنند:"خانه ای...