قانونگذاریِ قانون گریزی

قانونگذاریِ قانون گریزی
این نوشتار اساسا بحث سیاسی نیست بلکه بحث منطقی است که بیان میکند، منطق...