نویسنده یو ایکس کیست؟ نویسنده تجربه کاربری UX چه کار می‌کند؟

نویسنده یو ایکس کیست؟ نویسنده تجربه کاربری UX چه کار می‌کند؟
کار نویسنده یو ایکس پیش از ارائه و در مرحلۀ طراحی و ساختن محصول دیجیتا...