نیمفومانیاک، آنچه قاب هایپررئالیسم نشانم داد!

نیمفومانیاک، آنچه قاب هایپررئالیسم نشانم داد!
نظرات شخصی من درباره فیلم نیمفومانیاک، اثری از لارس فون تریر