یک برداشت از Blade Runner 2049

یک برداشت از Blade Runner 2049
در این پست دیدگاهی کلی از سکانس فیلم نوشته شده است...