گاهِ گاهان_ هفتاد و یک

گاهِ گاهان_ هفتاد و یک
هفتاد و یک_لیوانِ بزرگ و دسته‌دارِ آبجوخوری را لبریزِ چایِ سبز و نبات،...