سندروم هوردینگ چیه؟(Hoarding Syndrome)

سندروم هوردینگ چیه؟(Hoarding Syndrome)
یه سندرومی هست که من ترجمه‌اش می کنم به سندروم ”تلنباری“! این اختلال گ...