نمیشه‌گفت.

《خون می‌رود از این زخم اندرونماندم خموش و آه شدفریاد داشتدرد!ما لالیم...