اشتباهات رایج باسوادها (3): یک «جین» پیراهن، چند تا پیراهنه؟

اشتباهات رایج باسوادها (3): یک «جین» پیراهن، چند تا پیراهنه؟
پرسش: یک «جین» پیراهن، چند تا پیراهنه؟- 6 تا؟- 12 تا؟جالبه براتون بگم...