پدر و مادر ناآگاه چگونه فرزندی را به جامعه تحویل خواهند داد ؟

پدر و مادر ناآگاه چگونه فرزندی را به جامعه تحویل خواهند داد ؟
والدین باید آگاهی های لازم را در امر تربیت کودکان کسب کنند تا خدایی نک...